Airbakers Airbakers
menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky AirBakers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Výcuc z VOP

Sami jsme z advokacie a nesnášíme smlouvy. Zde jsou hlavní body, co naše VOP říkají. Případně si můžete přečíst zbytek.

Platební podmínky

  • Sami jsme z advokacie a nesnášíme smlouvy.
  • Zde jsou hlavní body, co naše VOP říkají.
  • Případně si můžete přečíst zbytek.

Změny objednávky

  • Sami jsme z advokacie a nesnášíme smlouvy.
  • Zde jsou hlavní body, co naše VOP říkají.
  • Případně si můžete přečíst zbytek.

Storno objednávky

  • Sami jsme z advokacie a nesnášíme smlouvy.

Reklamace objednávky

  • Sami jsme z advokacie a nesnášíme smlouvy.
  • Zde jsou hlavní body, co naše VOP říkají.

Plné znění obchodní podmínek

1.1 Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti zákazníka (dále jen „Zákazník“) a společnosti ASIANA spol. s r. o. (dále jen „ASIANA“), IČO: 49704362, se sídlem Praha 6, Velflíkova 8, PSČ 160 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22489. ASIANA působí na českém trhu jako cestovní agentura a cestovní kancelář, provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek www.letuska.cz, www.asiana.cz, www.ckasiana.cz, www.study.cz, www.viza.cz, www.airmeti.sk, www.superletuska.cz, není-li v těchto VOP uvedeno výslovně jinak, vztahují se podmínky na nabízení a prodej cestovních služeb a zájezdů na obchodní značky Letuska.cz, CK ASIANA, Study.cz, ASIANA s. r. o. V případě změny VOP, s níž klient nesouhlasí, zakládá jeho právo jeho smlouvu s ASIANOU písemně vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně VOP na webu ASIANY, a to doporučeným dopisem doručeným do sídla ASIANY. V takovém případě má ASIANA právo na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro Zákazníka, příp. na storno poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva, má se za to, že se změněnými VOP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými VOP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.

1.2 Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít se společností ASIANA, nebo jejím prostřednictvím, smlouvu o Zájezdu (nebo jinou smlouvu na nabízené služby) nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto VOP i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto VOP.

1.3 ASIANA je zprostředkovatel oprávněný k prodeji letenek a dalších souvisejících cestovních služeb společností provozujících Přepravu nebo poskytující ubytování, pronájem vozů a další služby. ASIANA je oprávněna prodávat letenky dopravců, kteří nejsou členem Mezinárodní asociace letecké přepravy. Demonstrativní výčet dopravců je uveden na internetových stránkách ASIANY www.letuska.cz a www.asiana.cz odkazem. ASIANA je oprávněna přijímat od Zákazníků peněžní prostředky k úhradě ceny za Přepravu a další související cestovní služby.

1.4 ASIANA je dále autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK, se kterými ASIANA spolupracuje, informovaly společnost ASIANA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

1.5 ASIANA je rovněž vlastníkem vlastní koncesní listiny též na činnost „Provozování cestovní kanceláře“. Pokud je na Smlouvě o zájezdu, Potvrzení o zájezdu, Závazné objednávce služeb či v těchto VOP uvedena výslovně jako pořadatel či Poskytovatel ASIANA, vystupuje ASIANA jako cestovní kancelář. V opačném případě se má za to, že společnost ASIANA je v postavení cestovní agentury, není-li výslovně stanoveno jinak.

1.6 Zákazník odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u ASIANY. ASIANA neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých Zákazníkem. Při zadání poptávky či objednávky je Zákazník povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. Zákazník bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby.

1.7 ASIANA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje Zákazníka. ASIANA je dále oprávněna odmítnout objednávku Zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty, nebo který je při osobní objednávce v provozovně ASIANA pod vlivem omamných látek.

1.8 Není-li uvedeno jinak, v případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen uhradit ASIANĚ storno poplatek stanovený pro příslušný druh služby nebo zájezdu v souladu s těmito VOP. Není-li poplatek stanoven, pak je Zákazník povinen uhradit náklady, které ASIANA vynaložila na plnění smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení Zákazníka od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí být doručeno do sídla ASIANY doporučeným dopisem a je účinné jeho doručením ASIANĚ.